حامیان:

تلفن دبیرخانه:

۰۸۶۴۳۲۲۲۰۸۴
۰۹۱۸۴۸۳۷۸۵۸ مهندس رضایی

مسئول روابط عمومی

.....
info@iof-ifsri.com Hakbari_akbarihassan@yahoo.com

دبیر اجرایی:مهندس اکبری

در حال بارگذاری ...